Historie fanfare

1841-1939
De koninklijk muziekvereniging “Harmonie” is opgericht in 1841. Helaas kunnen we geen oprichtingsakte of andere papieren hier over vinden. In de handgeschreven notulen uit 1911 vonden we wel een complete beschrijving van de viering van het 70-jarig bestaan van de vereniging. Verder hebben we nog een krantenknipsel uit 1920 hierop staat de vereniging met het vaandel. Hierop staat het jaartal 1841.
In de begintijd bestond het bestuur vooral uit gemeentebestuurders en zakenlieden. Dat waren in die tijd de meest vooraanstaande mensen in de samenleving. Het bestuur bestond uit een president, de secretaris, de ontvanger en twee leden. Als er iets te doen was, waren die laatste twee altijd de klos om het te organiseren.
In die beginjaren kon ook niet iedereen zomaar lid worden, er was een streng selectiebeleid. Toelating was alleen mogelijk op voordracht van het bestuur. Als je eenmaal toegelaten was, hoefde je geen contributie te betalen, zoals tegenwoordig wel het geval is.
De voornaamste financiers waren de gemeente Biervliet en de bestuursleden.
In de beginjaren waren de concerten vooral in de grensstreek. Later trok het muziekgezelschap ook naar de Zeeuwse eilanden. Dat was alsof ze een wereldreis maakten. Met paard en wagen moesten ze naar de boot in Breskens. Aan de overkant wachten iemand om hen met paard en wagen naar het concert te brengen. Deze concerten waren niet alleen tijdrovend, ze kosten ook een flinke duit. Gewoonlijk was er na zo’n concert nog een balavond . Daar moesten ze dan nog de nodige centen bijeen zien te spelen om er toch nog iets aan over te houden.

1940-1945
In de jaren ’40 kenden we nog 2 muziekvereniging in het dorp, maar in 1943 ging muziekvereniging “Concordia” op in muziekverenging “Harmonie”.
Tijdens de Tweede wereldoorlog bleef de vereniging bestaan en men bleef muziek maken. De oorlogsjaren drukten wel een zware stempel op de vereniging. Door een brand in 1944 in het clublokaal “Havenzicht” ging een groot deel van de instrumenten, de muziekstukken en ook het vaandel verloren.
De vereniging moest na de oorlog weer vanaf niets terug opgebouwd worden. Op allerlei manieren werd er geld ingezameld en zo werden de bevrijdingsfeesten van 5 mei 1945 weer opgeluisterd door de klanken van de harmonie. Er was een nieuw clublokaal gevonden en wel café “Van de Sande”.

1945-1957
De vereniging groeide en ook het niveau ging omhoog. In de jaren ’50 werd er vaak mee gedaan aan concoursen. Ook op solistenconcoursen waren er Biervlietse muzikanten te horen. Hoogtepunt in de rij van successen is het concours op 19 augustus 1951 te Dour in Frankrijk. Vele grote korpsen lieten zich hier van hun beste kant horen. Het kleine korps uit Biervliet ging met de eerste prijs terug naar Zeeuws-Vlaanderen!
Onze vereniging droeg toen al het predicaat “Koninklijk”. Citaat uit het jaarverslag van 1948, geschreven door de secretaris dhr. C. Jansen:

“Als hoogtepunt in 1948 wil ik dan noemen, dat op 13 Mei door de particulier Secretaris der Koningin werd medegedeeld dat de H.M. de Koningin had besloten aan de “HARMONIE” het predicaat KONINKLIJKE te verlenen voor haar zeer bijzondere prestaties op muzikaal gebied in omstandigheden, zoals wij die hebben gekend na de bevrijding. Ik wil dan ook niet nalaten aan de Edelachtbare Heer Burgemeester een hartelijk woord van dank te brengen voor zijn welwillende medewerking in deze.
Dit is werkelijk wel de hoogste onderscheiding, die een verenging kan ontvangen voor zijn geleverde prestaties en een onderscheiding, die in het verder bestaan der “HARMONIE” zal blijven bestaan.
U ziet dus dat 1948 wel een zeer bijzonder jaar is geweest voor de “HARMONIE” en U zult het met me eens zijn dat de vereniging er op elk gebied goed voor staat.
Hiermede wil dan ook mijn jaarverslag beëindigen met de wens, dat de HARMONIE op deze ingeslagen weg moge voorgaan en dat zijn in de toekomst HAAR GLORIE MOGE BEHOUDEN”.

Het vaandel dat we nu nog hebben heeft de vereniging in 1949 aangeschaft. We lezen dit heugelijke feit in het jaarverslag van dat jaar.

“Ook zijn we dit jaar erin geslaagd weer de beschikking te hebben over een vaandel, wat werkelijk een pronkstuk is geworden ongeveer vervaardigd als ’t vorige vaandel wat jammer genoeg in vlammen was opgegaan tijdens de oorlogsdagen in 1944.
Het bestuur had ’t nooit durven dromen, dat we dit zo spoedig zouden terug hebben, daarom was 19 Febr. 1949 (de dag der inwijding) een feestdag voor de Harmonie, die niet gauw zal vergeten worden in ’t verder voorbestaan der Harmonie.”

1958-1964
In 1958 werd de drumband “Willem Beukelszoon” opgericht. Dit werd vooral gedaan om de jeugd meer bij de muziekleven te betrekken.
5 juli 1961 was weer zo’n heugelijke dag. De vereniging vierde haar 120-jarig bestaan. De burgerij was spontaan het idee gekomen om de muzikanten in nieuwe uniformen te steken. Als de inzamelactie niet voldoende opbracht, zou de Biervlietse gemeenteraad het ontbrekende bedrag aanvullen. De oliebollenverkoop en het oud papier en papiergeld brachten in totaal 6.500 gulden op, dit was voldoende voor de nieuwe uniformen.
Omdat de Gemeente niet voor de uniformen had hoeven bijspringen, besloot zij een verplaatsbare muziekkiosk aan te schaffen en deze ter beschikking van de Koninklijk Harmonie te stellen. Overdragen deed de gemeente niet, ze wilden zelf graag de zorg voor het onderhoud en het opbouwen voor haar rekening nemen.
In 1970 is de gemeente Biervliet opgegaan in de gemeente Terneuzen en is deze kiosk meeverhuisd naar Terneuzen.

1965-1977
In 1965 was het ledental erg teruggelopen. En werd besloten de vereniging slapend te maken. In het najaar van 1976 begon er weer iets te borrelen in Biervliet. Biervliet was 12 jaar “Harmonieloos” geweest. Voor de opluistering van openbare feestelijkheden moest er een beroep gedaan worden op een gezelschap van buiten het dorp. Dat kon toch niet. Zo werden de koppen bij elkaar gestoken , oud-muzikanten opgetrommeld en men ging strijdvaardig van start. Het doel was om bij de Geuzenfeesten van 1977 als korps te kunnen optreden.
In het nieuwe clublokaal café “’t Oude Raedthuys”, tegenwoordig bekend als “Het Dorpshuis”, werd op 15 maart 1977 de eerste repetitie gehouden. De vereniging telde 22 muzikanten en 8 leerlingen. Er werd gestart met voornamelijk tweedehands instrumenten en de oude uniformen werden uit de kast gehaald.
Op woensdag 10 mei 1977 presenteerde het korps zich voor het eerst in het openbaar, dit in aanwezigheid van de burgmeester C. Ockeloen.
Op de markt in Biervliet werd de eerste uitvoering gegeven. Op deze avond presenteerde de drumband zich in hun nieuwe uniformen. (rood met zwart)
En zo was het doel bereikt: op 19, 20 en 21 mei liep de vereniging mee in de Geuzenoptocht.

1981-heden
In 1981 werd de dirigeerstok overgenomen door Harry Hilbrink.
Op 16 oktober 1982 werden er in Biervliet filmopnames gemaakt voor de film “De zwarte ruiter”. Op de kiosk, tijdens de wielerwedstrijd, is onze verenging te zien en te horen.
In 1983 maakte de hele vereniging een uitstapje naar Ponypark Slagharen. In het weekend van 27 en 28 augustus werd er op gezette tijden opgetreden. Natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning en konden de leden in het park over de kop gaan in de achtbanen.
Tijdens de Geuzenfeesten in 1987 presenteerde de vereniging zich in nieuwe uniformen. Er was gekozen voor een kobaltblauw colbert voor de fanfare en een kobaltblauwe blouson voor de drumband. Het ging om een investering van 15.000 gulden. De vereniging had enkele acties (o.a. een rommelmarkt) op touw gezet en had een paar jaar zuinig aan gedaan. Daarnaast waren er ook nieuwe instrumenten aangeschaft.
Van november 1998 tot juli 2010 had Sabine de Groote het stokje. Sinds augustus 2010 is Harry Hilbrink weer terug op het oude nest. Hij leidt weer de fanfare, zoals vanouds.
Elke maandagavond repeteert de vereniging van half 8 tot half 10 in Het Dorpshuis.

Historie drumband

1958-1978
Drumband Willem Beukelszoon is opgericht in 1958. Het doel was om de jeugd van Biervliet meer te betrekken bij het muziekleven van Biervliet. In 1961 had de drumband al 12 leden, volgens het archief. De drumband stond net als de fanfare onder leiding van dhr. Van de Bussche. Later is Jacob Anthonisse instructeur geworden.
Later is er ook een majorettepeloton opgericht, dit is door een gebrek aan leden gestopt in 1988.


1979-1986
Op 23 juni 1979 deed de drumband voor de eerste keer mee, aan een K.N.F. concours en wel in Almkerk. Op 11 oktober 1980 deed de drumband mee aan een concours in Barendrecht, georganiseerd door NKV Zuid Holland. De drumband deed mee in de 3e divisie sectie B (met klaroen). Ze behaalden een schitterend resultaat van 296 punten. Dit betekende een eerste prijs en promotie.
Op 18 juni 1982 was de drumband weer van de partij op het muziekconcours ter ere van het jubileum van Euphonia in Goes. De drumband kreeg 288 punten en weer een 1e prijs.
In 1983 maakte de hele vereniging een uitstapje naar Ponypark Slagharen. In het weekend van 27 en 28 augustus werd er op gezette tijden opgetreden. Natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning en konden de leden in het park over de kop gaan in de achtbanen.
In 1984 lieten enkele leden hun kunnen horen op het solistenconcours van de Zeeuwse Bond KNF in Middelburg. Zij behaalden hier mooie resultaten.
Op 20 oktober 1984 was de vereniging van de partij op het concours van de Zeeuwse bond KNF in Sas van Gent. Ze behaalden de 1e prijs met 292 ½ punten.
In 1986 (op 4 oktober) maakte de drumband promotie naar de tweede divisie met een puntentotaal van 295 ½. Dit was op het concours dat gehouden werd in Sas van Gent.

1987-1999
Tijdens de Geuzenfeesten in 1987 presenteerde de vereniging zich in nieuwe uniformen. Er was gekozen voor een kobaltblauw colbert voor de fanfare en een kobaltblauwe blouson voor de drumband. Het ging om een investering van 15.000 gulden. De vereniging had enkele acties (o.a. een rommelmarkt) op touw gezet en had een paar jaar zuinig aan gedaan. Daarnaast waren er ook nieuwe instrumenten aangeschaft.
In 1989 legde Jan Anthonisse het dirigeerstokje neer. Van 1989 tot 1992 was Hessel de Groff uit Sas van Gent instructeur van de drumband. Van 1992 tot 1999 was Peter Moerman de instructeur. 
2000-heden
In september van 1999 waren er nog maar 4 leden over. Dit deed het bestuur besluiten om dit onderdeel slapend te maken. In september 2008 waren er, na een succesvolle ledenwerfactie op de basisscholen, 6 leerlingen voor de drumband. Zij kregen de eerste maanden les van Sabine de Groote. In januari 2009 werd Jan Anthonisse bereid gevonden om dit onderdeel onder zijn hoede te nemen.
In november 2009 konden we de leerlingen horen tijdens ons jaarlijks concert in de NH Kerk.